Rehabilitació Integral d’Edificis

CONTRACTA realitza rehabilitacions integrals d’edificis adequant-los a les noves necessitats, complint les premisses que cada Ajuntament dicta en els diferents districtes i / o poblacions:

 • Reparació d’elements ornamentals.
 • Reforç d’elements estructurals.
 • Rehabilitació integral com a conseqüència de la reparació de les diverses patologies de l’edifici.
 • Treballs de difícil accés.
 • Moviments de grans estructures.
 • Treballs de formigons aditivats i especials.

Veure més


Patologies d’edificis i Reforços Estructurals

CONTRACTA realitza reforços estructurals de forjats de ciment aluminós, amb carbonatació o de llargues llums, amb la garantia que som coneixedors dels diversos materials i sistemes que homologuen el reforç.

Realitzem treballs de consolidació d’estructures amb sistemes d’injecció de morter d’alta resistència i resines d’ epoxi així com l’aplicació de fibra de carboni. A tot moment mirem la utilització del sistema més adequat.

CONTRACTA també realitza serveis de cales i elabora el conseqüent estudi en el laboratori d’assajos.

Veure més


Treballs Especials

CONTRACTA duu a terme treballs especials de diversa índole, sovint vinculats a la patologia i el tractament de materials especials.

 • Recuperació d’elements arquitectònics i treballs de difícil accés.
 • Fitació d’edificis per a la formació de grans forats.
 • Estudi i suport a professionals tècnics de la construcció.

Veure més


Façanes

CONTRACTA realitza rehabilitacions de façanes pel pas del temps, per estètica o aparició de patologies de diversa índole, recuperant el seu estat original i millorant-ho:

 • Restauració de façanes
 • Restauració de cants de forjat
 • Aïllament tèrmic exterior. Sistema COTETERM.
 • Impermeabilitzacions i hidrofugacions
 • Façanes tradicionals de revoco
 • Revestiments
 • Aïllaments
 • Recuperació de façanes de maó
 • Reparacions d’estuc
 • Baixants i canalons
 • Pintura
 • Neteges…
Veure més

Obra Nova

Treballs d’Obra Nova en la construcció d’edificis públics / privats / unifamiliars / plurifamiliares, donant solució al promotor des del projecte fins a la seva construcció.

Veure més